Bergen tekent manifest

Gemeenten in de regio, waaronder Bergen, hebben het ‘Manifest maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)’ ondertekend. 

Daarmee spraken zij af dat ze voortaan bij inkoop van producten en diensten niet alleen letten op de prijs, maar vooral ook op de effecten op milieu en het sociale vlak. 

Het is een duidelijk signaal dat zij duurzaamheid belangrijk vinden en het gebruik van duurzame producten en diensten stimuleren.
Door verder te kijken dan alleen naar de prijs maar ook mens en milieu, worden leveranciers gestimuleerd om duurzaam te ondernemen.

Namens gemeente Bergen ondertekende wethouder Odile Rasch al eerder het Manifest. 

Voor deze gemeente is inkoop een belangrijk instrument dat kan helpen om duurzaamheidambities te realiseren zoals het verminderen van CO2-emissies, de overgang naar een circulaire economie en het bevorderen van werkgelegenheid.
De vier wethouders benadrukten dat de gemeenten op deze manier stappen zetten naar een duurzame toekomst.

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo werken nu aan een gezamenlijk actieplan voor hun eigen bijdrage aan MVI. Dat moet voor 1 juli 2018 klaar zijn.

Daarin worden de doelstellingen concreet gemaakt en vertaald naar de inkooppraktijk.

De vier gemeenten worden daarbij bijgestaan door inkoopsamenwerking Stichting RIJK.

Herinrichtingsplan Groene Hart Schoorl

Het college van de gemeente Bergen heeft ingestemd met een definitief inrichtingsplan voor het noordelijk gedeelte van het Groene Hart in Schoorl en vraagt de gemeenteraad om een krediet van 495.000 euro. 

In het plangebied, dat de naam Buitenduin heeft gekregen, wordt een nieuwe parkeerplaats met 75 plaatsen aangelegd die bereikbaar wordt vanaf de Sportlaan. 

De jeu de boules vereniging Schoorl wordt hiervoor noordwaarts verplaatst naar de Molenweg.
Het parkeerregime zal hetzelfde worden als bij de andere P-terreinen (betaald parkeren). Het aantal parkeerplaatsen kan eventueel later worden uitgebreid.

Bij de Teun de Jagerschool wordt een kiss & ride gemaakt voor het wegbrengen en ophalen van kinderen.

Tegenover de school komt een kleine parkeerplaats voor de jeu de boulesclub, de ruiterverenigingen en de school. Dit wordt een niet-openbare parkeerplaats.
Het plan is een concrete uitwerking van de uitgangspunten die de gemeenteraad op 2 februari 2017 heeft vastgesteld.

Het is in samenspraak met de gebruikers van het gebied tot stand gekomen.

Voor het plan moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. 

Als de gemeenteraad instemt met het plan, dan wordt de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan opgestart.

PWN start met beheerwerkzaamheden

In het eerste kwartaal van 2018 voert PWN beheerwerkzaamheden uit in het Noordhollands Duinreservaat. 

Deze werkzaamheden, zoals exotenbestrijding, plaggen en het aanleggen van zonnige boszomen, zijn nodig om de unieke en kenmerkende duinnatuur te behouden en de ecologische veerkracht van het gebied te versterken.

Laten we de natuur haar gang gaan, dan verdwijnen er uiteindelijk plant- en diersoorten en dat wil PWN voorkomen. 

De werkzaamheden worden in maart tijdelijk gestopt om ze na het broedseizoen op te pakken en af te ronden.

Oorspronkelijk komen er in de duinen weinig voedingsstoffen voor. 

Dat is goed, want het open landschap en de voedselarme gronden van het duin zijn een eerste levensbehoefte voor veel zeldzame en bedreigde plant- en diersoorten. 

Zij kunnen alleen in deze open duinen voorkomen en overleven. 

PWN verwacht dat de overlast beperkt is, omdat de werkzaamheden worden uitgevoerd in een periode dat er minder recreanten zijn in het duin en omdat de paden overal toegankelijk blijven. 

Tijdens de werkzaamheden kunnen bezoekers rijplaten en werkverkeer tegenkomen in het duin. 

Meer weten over de werkzaamheden? 

Kijk dan op www.pwn.nl/werkenaandeduinen.

Bergen verlengt contract vrijwilligers

Bron: gemeente Bergen

De gemeente Bergen heeft het contract voor steunpunt voor vrijwilligers in de gemeente Bergen verlengd. 

De Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar (VCRA) gaat dit ook de komende jaren voor de gemeente uitvoeren.

In 2015 besloot het college om het steunpunt voor vrijwilligers drie jaar lang te gunnen aan de VCRA. 
Dit jaar is die periode geëvalueerd. “De VCRA heeft zich na drie jaar goed geworteld in de gemeente en ondersteunt de vrijwilligers en organisaties naar behoefte.

De samenwerking met de Stichting Welzijn Bergen is goed.

De werkzaamheden van de VCRA en de Stichting Welzijn Bergen vullen elkaar aan en zijn op elkaar afgestemd”, zo werd geconstateerd. 

Op basis daarvan heeft het college besloten om ook de komende jaren deze taak bij de VCRA neer te leggen.

Geen gif bij onkruidbestrijding in Bergen

Bron: Gemeente Bergen

Het gebruik van onkruid bestrijdingsmiddelen met glyfosaat wordt de komende vijf jaar nog toegestaan in Europa. 

In een reactie op dit besluit benadrukt het college dat de gemeente Bergen bij de onkruidbestrijding op verhardingen het gebruik glyfosaat niet opnieuw gaat invoeren.

Het gebruik van glyfosaat, vooral bekend onder het merknaam Roundup, is omstreden.

Er zijn aanwijzingen dat het schadelijk is voor de gezondheid van mens en dier.

Vanaf maart 2016 is het voor gemeenten niet langer toegestaan het onkruid op (half)verhardingen met het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat te bestrijden. 

Het kan zijn dat dit door het Europese besluit wel weer wordt toegestaan.


Al in 2015 heeft de gemeente Bergen proeven genomen met alternatieve bestrijdingsmethoden en sinds 2016 wordt het onkruid op andere manieren bestreden. 

Een van de methodes is vegen met een veegwagen. 

Er is een kleine veegwagen aangeschaft die op voetpaden kan rijden. 

De grote veegwagen wordt ingezet op wegen en parkeerplaatsen.

65-jarig huwelijk echtpaar de Hoog-Uijtendaal

Bron + foto: Gemeente Heerhugowaard

Op maandag 11 december bracht burgemeester Bert Blase om 15.00 uur een bezoek aan het echtpaar de Hoog-Uijtendaal ter gelegenheid van hun 65-jarig huwelijk .

De heer Herman de Hoog is op 21 maart 1931 geboren in Gouda.

Mevrouw Nikki Uijtendaal is op 6 juli 1931 geboren in Bloemendaal.

Zij zijn op 10 december 1952 getrouwd.

65-jarig huwelijk echtpaar Rispens-Reker

Bron: Gemeente Heerhugowaard

Op maandag 27 november bracht burgemeester Bert Blase om 14.00 uur een bezoek aan het echtpaar Rispens-Reker ter gelegenheid van hun 65-jarig huwelijk .

De heer Anne Rispens is op 4 januari 1933 geboren in Ulrum.

Mevrouw Dientje Reker is op 1 september 1935 geboren in Winsum.

Zij zijn op 27 november 1952 getrouwd.