Nieuwe economische visie voor Langedijk

Samen met vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen is gemeente Langedijk begonnen met het opstellen van een nieuwe economische visie voor de periode 2019 – 2029.

Vorig jaar werd in het reguliere bestuurlijk overleg tussen de gemeente en ondernemers van Langedijk gezamenlijk geconstateerd dat het opportuun zou zijn om de economische visie van de gemeente Langedijk (2011) te actualiseren.

In de najaarsbegroting van 2017 heeft de gemeenteraad van Langedijk budget gereserveerd voor het opstellen van een nieuwe, economische visie.
Begin dit jaar is de gemeente begonnen met de aanbestedingsprocedure. Vier bureaus werden uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Inmiddels hebben het ‘kernteam’ van de gemeente en de klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen, een bureau geselecteerd: Bureau Buiten uit Utrecht.

Het is de bedoeling dat er eind 2018 een nieuwe, inspirerende visie plus concreet uitvoeringsprogramma ligt voor de periode 2019 – 2029.

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding

Op woensdag 20 juni 2018 reikte mevrouw drs. H. Hafkamp, burgemeester van de gemeente Bergen aan de heer J.A. Snijder uit Egmond aan Zee een Koninklijke onderscheiding uit.

De heer Snijder ontvangt de onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De onderscheiding werdt uitgereikt tijdens een informele bijeenkomst in Gasterij Nieuw Westert in Egmond-Binnen.

De Koninklijke onderscheiding is aan de heer Snijder toegekend, omdat hij wordt gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd’.

De nadere motivatie en achtergrondinformatie voor het toekennen van deze onderscheiding is bijgevoegd.

Eerste schetsen Schoorl-centrum

Na vier avonden met de meetekengroep en reacties van inwoners op het digitale platform kon de gemeente aan de slag met het maken van een eerste ontwerp voor de nieuwe inrichting van het centrum van Schoorl. 

Vorige week presenteerden zij het schetsontwerp aan de meetekengroep. 

Vanaf vandaag staan de ontwerpen ook online op www.denkmeeoverschoorl.nl.

‘Duindorp Schoorl’ is het motto waarmee de openbare ruimte in het centrum opnieuw wordt ingericht. 

Om zo het gebied vriendelijker en gezelliger te maken. 

De meetekengroep, met daarin onder meer ondernemers en bewoners maar ook partijen zoals de Fietsersbond, en de inwoners die online reageerden, gaf de gemeente mee om vooral het dorpse karakter te behouden en de unieke ligging aan het duin meer naar voren te laten komen in de openbare ruimte. 

Dat is meegenomen in het ontwerp door het toepassen van een aantal plantvakken met daarin planten die passen bij de beplanting in de Schoorlse Duinen. 

Daarnaast is het plein zo veel mogelijk leeg gehouden en is de zichtlijn naar het Klimduin vrij gehouden. 

Het plein wordt bestraat met een bijzondere steen die het plein een warme sfeer geeft.

Toekomst Heerhugowaard en Langedijk ligt bij elkaar

De toekomst van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk is samen. Beide colleges hebben op 19 juni het haalbaarheidsonderzoek van adviesbureau Berenschot vastgesteld. Volgens dit onderzoek hebben beide gemeenten elkaar nodig en is een ambtelijke fusie haalbaar. ‘Heerhugowaard kan niet zonder Langedijk’, zegt wethouder Oude Kotte.

Heerhugowaard en Langedijk werken al enige jaren samen in allerlei domeinen zoals handhaving door de Boa’s en op het gebied van ICT en uitwisseling van personeel in de reiniging, inclusief de noodzakelijke investeringen nu en in de toekomst.

De besluitvorming over het rapport en het vervolg door de gemeenteraden gebeurt na de zomer. De reden hiervoor is dat uit het rapport blijkt dat er kansen liggen om meer samen te werken dan een ambtelijke fusie. ‘Het is nu aan de raad van Langedijk om te kijken hoe de volgende fase er uit moet zien’, aldus wethouder Nieuwenhuizen van Langedijk. Op 11 juli is er in Langedijk een politiek-bestuurlijke bijeenkomst waar het Berenschotrapport wordt besproken. In Heerhugowaard bespreek de raadscommissie het rapport na de zomer. Besluitvorming door de gemeenteraden van Heerhugowaard en Langedijk in een gelijktijdige vergadering is op 18 september.

Wat betreft Heerhugowaard is een bestuurlijke fusie een reële optie, mits ook de raad van Langedijk hier voorvoelt. Er is begrip voor een zorgvuldig proces waarin niet overhaast zal worden besloten.

Banen voor statushouders

De eerste Vak=Fit opleiding in de HAL-regio is succesvol afgesloten. 

Alle twaalf deelnemers zijn statushouders die hun inburgering afgerond, of bijna afgerond hebben. 

Zij ontvingen 8 juni jl. hun certificaat en hebben inmiddels allemaal een leer-werk baan. 

Halte Werk selecteerde de kandidaten.

Eind januari 2018 startte de opleiding VAK=Fit in Alkmaar waar twaalf deelnemers theorie- en praktijklessen ontvingen. 

VAK=FIT is een aanbieder van opleidingen voor mensen die langdurig geen werk meer hebben. 

Alle deelnemers aan het HAL-traject hebben nu een baangarantie. 

Tegelijkertijd gaan ze nog een dag naar school voor de theorie. Jos Beemsterboer, één van de initiatiefnemers van VAK=Fit: “Ik ben supertrots. 

Dat de opleiding in een behoefte voorziet bij werkgevers en succesvol werknemers opleidt is duidelijk.

Vorig jaar startte de eerste opleiding in Schagen. 

Ze hebben in totaal 80% van hun deelnemers aan werk en daarmee uit de uitkering geholpen. 

Voor de HAL-gemeenten is dat zelfs 100%. 

Kandidaten Burgemeester Heerhugowaard

Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Heerhugowaard hebben 12 personen gesolliciteerd, 5 vrouwen en 7 mannen. Dit heeft J.W. (Johan) Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland, meegedeeld aan de gemeenteraad van Heerhugowaard.

Van deze kandidaten hebben of hadden 9 personen een fulltime functie in het (lokaal) openbaar bestuur en 3 personen hebben een functie daarbuiten.

De nieuwe burgemeester zal naar verwachting in december 2018 worden benoemd.

Repair cafe Langedijk

Hebt u spullen die aan een kleine reparatie toe zijn of wilt u zelf uw reparatiekennis opschroeven, kom dan langs. 

Naast elektronische apparatuur zoals computers kunt u langs komen voor eenvoudige kledingreparaties. 

Ook alles met een stekker is welkom.

In mei zijn ze de 9e in de Sociale winkel en de 23ste in het Behouden Huis.

Ervaren reparateurs zullen de reparatie samen met u verrichten, zodat u een soortgelijke reparatie (in het vervolg) zelf zult kunnen uitvoeren. 

Het op peil brengen van de grotendeels vergeten reparatiekennis is namelijk ook een doel ven het landelijke initiatief Repair Café.

Het Repair Café richt zich op een breed publiek.

Jong,oud, arm of rijk; bij ons staat voor iedereen de deur open. 

Met nadruk ook voor mensen die ons willen helpen.

Elke 2e en 4e woensdag is er repair café in Langedijk. 

Eerst van 14:00-16:00 in de Sociale winkel in WC Broeker Veiling. 

De vierde woensdag van de maand in het Behouden Huis te Oudkarspel telkens van 14:00 tot 16:00. 

Het Café viert vakantie in de maanden juni, juli en augustus.

Woonwaard verduurzaamt

Woonwaard en Dura Vermeer starten 30 april met de verduurzaming van 111 eengezinswoningen in de Bomenwijk in Heerhugowaard. 

Nog voor de bouwvak zijn de eerste drie woningblokken klaar.

Woonwaard maakt al haar woningen stapsgewijs klaar voor de toekomst. 

De woningen van de Bomenwijk worden energieneutraal, comfortabel en blijven betaalbaar. 

De woningen worden afgekoppeld van het gasnetwerk en zijn voortaan gasloos. 

Er komen zonnepanelen, de woningen krijgen optimale isolatie en nieuwe duurzame installaties om onder andere de woningen van warmte te voorzien. 

Na de opknapbeurt wekken de zonnepanelen voldoende energie op voor het verbruik van een gemiddeld huishouden.

Het klimaat verandert. 

De aarde warmt op. 

Dat heeft grote gevolgen voor de natuur en onze gezondheid en veiligheid. 

Een belangrijke oorzaak is het verbranden van fossiele brandstoffen. 

Nederland is één van de landen die het meest vervuilt. 

Nu kiezen voor duurzame oplossingen, is zorgen dat de wereld morgen nog steeds leefbaar is. 

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding (Embargo)

Op woensdag 2 mei 2018 reikte mevrouw drs. H. Hafkamp, burgemeester van de gemeente Bergen aan mevrouw L.F.J. Herman uit Schoorl een Koninklijke onderscheiding uit.

Mevrouw Herman ontving de onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De onderscheiding werd uitgereikt ter gelegenheid van de slotbijeenkomst, die wordt gehouden in verband met de opheffing na 15 jaar van de Stichting Computer Sociëteit Bergen.

De Koninklijke Onderscheiding is aan mevrouw Herman toegekend, omdat zij wordt gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd’.

Speaking Minds

Waaraan hebben jongeren die opgroeien in armoede behoefte, en hoe willen ze daarover geïnformeerd worden? 

Bruikbare antwoorden op deze vragen werden gisteren gepresenteerd door 13 jongeren van het project Speaking Minds aan vertegenwoordigers van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo.

Meer interactieve communicatie, gerichte voorlichting op scholen, een jongerenambassadeur en beter bereikbare, laagdrempelige informatie via communicatiekanalen die jongeren gebruiken – dat waren de belangrijkste aanbevelingen. 

De jongeren die het onderzoek uitvoerden, zijn tweedejaars leerlingen van het Horizon College Alkmaar. 

Sommigen van hen deden dat omdat zij zelf uit een minima-gezin komen, anderen deden dat vanuit sociale belangstelling; allen deden het op vrijwillige basis, onder de vlag van het project Speaking Minds. 

De projectleiders begeleidden hen op het gebied van achtergrondinformatie over o.a. gemeentelijke procedures en bevoegdheden, interviewtechniek en inzet van presentatiemiddelen.

De jongeren gingen tussen half februari en medio april aan de slag met twee vragen van de vier gemeenten. 

De uitkomsten van het project en hun adviezen presenteerden zij op heel eigen wijze – interactief, met beeldmateriaal, een informatiemarkt en een vlog – op 23 april aan de wethouders Sociaal Domein van de vier gemeenten.

Het project Speaking Minds is een initiatief van de organisaties Save the Children, Defence for Children en Stimulansz.