Hete glasbak verpakt in koel groen

Het werk is in volle gang aan de gevel van het gemeentehuis van Heerhugowaard. Monteurs zijn bezig om het staketsel te bouwen waaraan een klimaatsysteem komt te hangen.

Dat systeem moet het werken en verblijven in het grote glazen gebouw aangenamer maken. Nu wordt er nog veel geklaagd over warmte en is de zonwering heel vaak dicht.

De ‘klimaatgevel’ bestaat uit grote glaslamellen die bekleed zijn met zonwerende folie. Een computer zorgt dat ze automatisch meekantelen met de stand van de zon en zo optimaal de warmte weren.
Nu wordt de klimaatbeheersing verzorgt door een warmtepomp die ’s winters voor verwarming zorgt en ’s zomers voor verkoeling.

Die is niet als een airco even bij te regelen. Een paar dagen warmte is geen probleem, maar bij aanhoudende hitte krijgt het apparaat het niet weggewerkt.

Om de lamellen heen komt begroeiing. Die bestaat uit al volgroeide panelen die in zijn geheel worden aangebracht.
Behoudens wat snoeiwerk heeft de gemeente er geen omkijken naar. De planten krijgen een automatisch bewateringssysteem.

Het geheel komt veertig centimeter vanaf de bestaande pui zodat de lamellen vrij kunnen kantelen en makkelijk gelapt kunnen worden.

Eigenlijk had alles in maart klaar moeten zijn, maar er was vertraging bij de levering van materialen. Die moesten uit China komen.

Desondanks verwacht de gemeente op termijn een CO2-reductie.

“De Menselijke Maat” winnend kunstontwerp

“De Menselijke Maat” van Paul de Kort is het winnende ontwerp voor de kunstopdracht aan de Middenweg-Zuid te Heerhugowaard.

Zowel de deskundige jury, bestaande uit experts op het gebied van beeldende kunst en ruimtelijke kwaliteit, alsmede betrokken bewoners, kozen gezamenlijk voor dit uitzonderlijke idee.

Uit het juryrapport: “Paul heeft met zijn ontwerp de verbinding gelegd met het verleden, heden en toekomst van de Middenweg.”
Het ontwerp van Paul de Korte kenmerkt zich door historische menselijke maten.

Hij gebruikt verschillende maten die van oudsher gebruikt werden om het historische karakter van de Middenweg te benadrukken.

Juryvoorzitter John Does is blij met het winnende ontwerp: “De Middenweg is meer dan asfalt. En in het ontwerp houdt hij hier rekening mee”.

De Middenweg-Zuid dateert uit 1630. Een belangrijk uitgangspunt was om de cultuurhistorie als vertrekpunt te nemen en ook na te denken over thema’s als duurzaamheid en innovatie.

Met de vernieuwing van de weg kan het kunstwerk integraal worden meegenomen.

Het huidige idee wordt nu verder doorontwikkeld. En naar verwachting wordt het kunstwerk eind volgend jaar opgeleverd.

Burgemeester Bert Blase brengt verrassingsbezoek aan basisschool De Paperclip

De leerlingen van basisschool De Paperclip kregen maandag 9 juli een verrassingsbezoek van burgemeester Bert Blase.
Hij komt de leerlingen feliciteren met hun overwinning op het UNICEF Kinderrechten Filmfestival.

De Paperclip viel op 29 juni in de prijzen op het filmfestival in Tuschinski Amsterdam. De basisschool won maar liefst twee awards:

Beste Kinderrechtenverhaal
Beste Acteerprestatie.

De Nieuwe Park Rozenburgschool uit Rotterdam won de award Beste Film en de publieksprijs werd gewonnen door Kolegio Strea Briante uit Bonaire.

Kinderrechten

Met het UNICEF Kinderrechten Filmfestival biedt UNICEF kinderen in Nederland de kans om op actieve én creatieve wijze zich uit te spreken en over hun rechten na te denken. Honderden scholen deden aan het festival mee.
Bijzonder dit jaar was de deelname van de Nederlandse Cariben. Voor het eerst vond een Caribean Edition van het festival plaats.
De beste kinderrechtenfilms van scholen uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius streden op 14 april mee om de awards, tijdens de finale op Curaçao. Bonaire won deze finale en mocht zo deelnemen aan de landelijke finale in Amsterdam.

De komst van de burgemeester naar de Paperclip is voor de leerlingen een verrassing.
Samen met de klas zal Blase naar de winnende film kijken onder het genot van een glaasje kinderchampagne.

Langedijk heeft financieel de wind weer in de zeilen

Het college van de gemeente Langedijk heeft de gemeenteraad de Jaarstukken 2017, de 1e Tussenrapportage 2018 en de Kadernota 2019 aangeboden. Daaruit blijkt dat het Langedijk financieel weer voor de wind gaat.

Het nieuwe bestuursakkoord 2018 – 2022 dat de nieuwe Langedijker coalitie onlangs presenteerde, heet ‘De vaart in Langedijk!’. Uit de gepresenteerde financiële rapportages blijkt dat Langedijk nu ook de financiële middelen heeft om ‘de vaart’ erin te brengen.

Jaarstukken 2017

De Jaarstukken 2017 sluiten met een voordelig saldo van € 1,4 miljoen. Dit saldo bestaat uit twee onderdelen: het saldo uit grondexploitaties van € 836.000 en het saldo uit reguliere bedrijfsvoering van € 573.000. Het jaar 2017 begon als een uitdaging voor de gemeente Langedijk. De primaire begroting startte met een positief saldo van € 40.000. Door strak budgetbeheer en enkele meevallers heeft de gemeente Langedijk het jaar kunnen afsluiten met een mooi resultaat. Zo had de aantrekkende economie een positief effect op de hoogte van de algemene uitkering en op de grondexploitatie. En Langedijk bleek onder het overgangsrecht voor de afbouw van de heffing precariobelasting te vallen.

1e Tussenrapportage 2018

Gedurende het lopende begrotingsjaar kunnen wijzigingen plaatsvinden door bijvoorbeeld beleid of wet- en regelgeving. In een 1e Tussenrapportage worden financiële ontwikkelingen toegelicht die zich na de programmabegroting 2018 hebben voorgedaan. In de 1e Tussenrapportage 2018 zijn de hieruit voortvloeiende financiële mutaties voor het jaar 2018 verwerkt. De extra lasten bedragen € 323.000. Deze worden onder andere veroorzaakt door een inflatiecorrectie en extra kosten als gevolg van hogere eisen op het gebied van informatieveiligheid en privacy. Desondanks blijft een mooi positief begrotingssaldo over van € 2.171.000.

Beleidsarme kadernota 2019

Een kadernota bevat de financiële kaders voor de komende vier jaar en is hét document om nieuw beleid, aansluitend bij het collegeprogramma, aan te vragen. Eens in de vier jaar geldt een uitzondering op het karakter van deze rapportage, namelijk wanneer er gemeenteraadsverkiezingen zijn. Het jaar 2018 is zo’n jaar: het door de nieuwe coalitie opgestelde bestuursakkoord ‘De vaart in Langedijk!’ vormt de leidraad voor het nog door het college op te stellen collegeprogramma. Als dit er is, kan een concrete vertaling plaatsvinden in beleid, acties en financiële gevolgen. De Kadernota 2019 bevat daarom geen nieuw beleid.

Sluitend meerjarenperspectief

In de Kadernota 2019 wordt het meerjarenperspectief geschetst. Over de jaren 2019 – 2022 ontwikkelt het zich positief, respectievelijk € 775.000, € 517.000, € 1.455.000 en € 86.000. In de maartcirculaire staat beschreven dat het Rijk deze extra gelden de komende jaren naar de gemeenten laat toestromen. Enige voorzichtigheid is wel geboden omdat tegenover de extra gelden, extra taken staan waar nog onvoldoende duidelijkheid over bestaat.

Financieel gaat het Langedijk weer voor de wind: het meerjarenperspectief is structureel sluitend. De komende jaren staat Langedijk voor de uitdaging om te komen tot een bredere en slagvaardiger organisatie.

Ereburgerschap J.M. Groen

De heer J.M.(Johan) Groen krijgt het ereburgerschap van Heerhugowaard. 

Dat werd hem verleend op dinsdag 3 juli om 16.30 uur in het gemeentehuis.

Hij krijgt de eretitel vanwege zijn verdiensten voor Heerhugowaard.

In De Noord, waar hij woont, heeft hij zich sterk gemaakt om de leefbaarheid van die woonkern te versterken. 

Hij heeft zijn kennis als projectontwikkelaar bij Bot Bouw Initiatief als privé persoon ingezet voor de onwikkeling van het Noordereiland.

Daarnaast is hij eer actief geweest in het verenigingsleven in De Noord. 

Zo was hij vijftien jaar voorzitter van voetbalvereniging Hugo Boys en is hij nog steeds vrijwilliger van de Stichting Dorpshuis De Noord, de laatste drie jaar als voozitter. 

Zo heeft hij mede leiding gegeven aan de verbouwing van het dorpshuis.

De heer Groen is op 25 juni met vervroegd pensioen gegaan.

Nieuwe geluidsnormen voor evenementen

Sinds afgelopen februari gelden er nieuwe geluidsnormen voor evenementen in Heerhugowaard.

De nieuwe normen zijn het resultaat van een geluidsonderzoek bij diverse evenementen. Hierbij is het geluidsvolume gekoppeld aan de beleving van het evenement bij bezoekers en de overlast voor omwonenden.

De nieuwe normen moeten zorgen voor een betere balans tussen deze twee partijen.

Kern van de nieuwe regeling is dat het aantal muziekevenementen per evenemententerrein beperkt is en dat de sterkte van het geluid van evenementen verder vastgesteld is.

De totale sterkte van het geluid wordt uitgedrukt in dB(A) en bastonen worden uitgedrukt in dB(C). Evenementen mogen nu maximaal 75 dB(A) en 100 dB(C) op de gevel van de dichtstbijzijnde woning produceren.

Eerder werd een maximum van 70 dB(A) gehanteerd en werden de lage bastonen niet beperkt.
Op verzoek van de gemeenteraad worden de nieuwe geluidsnormen aan het einde van 2018 geëvalueerd.

Voor deze evaluatie is de beleving van inwoners essentieel. Als inwoners opmerkingen hebben over het geluid bij evenementen, dan kunnen ze hierover mailen.

Dat kan naar post@heerhugowaard.nl onder vermelding van naam, adres en uiteraard over welk evenement het gaat.

Nog veel te weinig belangstelling voor glasvezelinternet

Na drie maanden campagne voeren door kabelbedrijf E-Fiber, lijkt het dat de Heerhugowaarder niet zit te wachten op snel internet via glasvezel. Omdat de inschrijvingstermijn al op 1 juli afloopt, lijkt het erop dat er voorlopig geen glasvezelinternet wordt aangelegd in Heerhugowaard.

Voor 1 juli had 35 procent van de Heerhugowaarders zich moeten aanmelden voor glasvezel. Een lager percentage zou een te groot financieel risico voor E-Fiber betekenen. Al wekenlang schetst E-Fiber op haar website een onjuist beeld van het aantal aanmeldingen: 23 procent van de Heerhugowaarders zou zich al hebben aangemeld. Nu blijkt dat het werkelijke aantal ligt op 3,3 procent. Wethouder Monique Stam is bijzonder ontstemd over de misleidende cijfers die E-Fiber de buitenwereld voorhoudt: ‘Maar ik vind het vooral erg jammer dat zo weinig Heerhugowaarders warmlopen voor glasvezel. We willen een toekomstbestendige digitale infrastructuur realiseren voor Heerhugowaard. Dat lijkt nu voorlopig niet te gebeuren.’ 

Vorig jaar heeft de gemeenteraad het college de opdracht meegegeven om Heerhugowaard te voorzien van snel glasvezel. Het snellere internet zou een toekomstbestendige voorziening voor inwoners en ondernemers betekenen. E-Fiber durfde het aan om te proberen Heerhugowaarders te overtuigen van de voordelen die glasvezel biedt. Eerder zijn ze ook al een campagne gestart in Schagen en Koggenland. Ook daar blijft het aantal aanmeldingen achter. De wethouder beraadt zich nu of verdere samenwerking met E-Fiber wenselijk is.

PWN komt hondenbezitters tegemoet

Natuurbeheerder PWN plaatst binnenkort een hekwerk langs een deel van de Beverwijkerstraatweg bij Castricum dat moet voorkomen dat honden vanuit het losloopgebied onverwacht de weg op kunnen schieten.

Dat is de uitkomst van het overleg dat PWN had met de initiatiefnemer van de petitie, waarin PWN wordt gevraagd het losloopgebied in Castricum uit te breiden.

De petitie, die de afgelopen maanden op internet te vinden was, is ondertekend door circa vierhonderd hondenbezitters uit Castricum en omliggende plaatsen.

Deze week werden de handtekeningen aan PWN overhandigd.

PWN heeft de initiatiefnemer van de petitie laten weten dat er op dit moment geen mogelijkheden zijn om het losloopgebied voor honden uit te breiden.

De natuurbeheerder is gebonden aan de Natura 2000-regelgeving die dat niet toestaat.
PWN streeft ernaar dat de verschillende gebruikers van het duingebied optimaal gebruik kunnen maken van het terrein, zonder dat ze elkaar hinderen.

Gebruikers komen elkaar desondanks tegen en dan is het wenselijk dat men rekening met elkaar houdt.

De initiatiefnemer en PWN spraken verder af dat zij elkaar in de toekomst op de hoogte houden van eventuele ontwikkelingen.

Politie en gemeente komen buurten

De politie wordt steeds zichtbaarder in de wijken. De wijkagent heeft een centrale rol gekregen.

De wijkagent en politiecollega’s komen niet alleen als er iets aan de hand is; ze proberen regelmatig hun gezicht te laten zien.

Zo kunnen ze zich een beeld vormen van wat er speelt in de wijken en wat de inwoners bezighoudt op het gebied van veiligheid.
De gemeente en politie komen op drie bijeenkomsten buurten bij de inwoners.

De tweede avond is op maandag 2 juli in De Blinkerd in Schoorl van 19.30 tot circa 21.00 uur. U kunt binnenlopen wanneer u wilt.

Op de bijeenkomst in de Blinkerd is namens de politie in ieder geval wijkagent Bas Klene aanwezig.

Burgemeester Hetty Hafkamp en een aantal medewerkers van de gemeente zullen er ook zijn.

Zij willen zo op een informele manier kennismaken met de inwoners en horen wat er leeft in hun woonomgeving.

Als u in een andere wijk van de gemeente Bergen woont, dan bent u ook van harte welkom.

De eerste bijeenkomst was op dinsdag 19 juni in Bergen. De derde en laatste bijeenkomst is op dinsdag 17 juli in Post aan Zee in Egmond aan Zee.

Gezamenlijke aanpak adres- en woonfraude

Gemeente Heerhugowaard en gemeente Langedijk, politie, Halte Werk en woningcorporaties Langedijk en Woonwaard ondertekenden donderdag 21 juni 2018 een convenant om adres- en woonfraude tegen te gaan.

Fraudebestrijding, zoals het onrechtmatig aanvragen van uitkeringen, toeslagen, kinderbijslag, studiefinanciering, krijgt hiermee hoge prioriteit.

Inwoners worden opgeroepen vermoedens van fraude te melden.
De partijen gaan woon- en adresfraude gericht bestrijden met een gezamenlijk plan van aanpak.

Fraude binnen de Basisregistratie Personen (BRP) blijkt vaak de basis te zijn voor allerlei vormen van misbruik.

Het kan ook een voorbode zijn van criminele activiteiten, zoals hennepkwekerijen, mensenhandel en diverse vormen van uitbuiting.

Inwoners van gemeente Langedijk en gemeente Heerhugowaard moeten veilig en prettig kunnen wonen.

Daarom zijn er regels voor het huren en verhuren van een woning. Helaas houdt niet iedereen zich aan die regels.

Woon- en adresfraude heeft negatieve gevolgen voor de omgeving en voor mensen die een woning zoeken.

Ook blijkt fraude vaak de basis te zijn voor het onrechtmatig aanvragen van bijvoorbeeld uitkeringen, toeslagen, kinderbijslag of studiefinanciering.

Woonfraude zorgt voor overlast, gevoelens van onveiligheid en leidt tot verloedering van de wijk.